Dark Green Kimono

Dark Green Kimonos by Antonio Marras

If you're willing to splurge, why not opt for this Antonio Marras Kimono - a great luxury choice.