Black Print Kimono

Black Print Kimonos by Antonio Marras

If you're gonna splurge, then what you're looking for is this Antonio Marras Kimono. It's more expensive but worth your money.