Black Kimono

Black Kimonos from Avenue32

If you're not the one to skimp on clothes, take a look at Alöe Kimono.