Black Kimono

Black Kimonos by Trina Turk

If you're not a thrifty type, then you won't be disappointed if you check out Trina Turk Kimono.