Black Kimono

Black Kimonos by Mango

If you don’t want to splurge, why not opt for this Mango Kimono. It's a terrific product for a good price.