Black Kimono

Black Kimonos by Kensie

If you're looking for a bargain, look at this Kensie Kimono.