Black Kimono

Black Kimonos by BB Dakota

If you're looking for an item in the middle of the price range, we recommend opting for BB Dakota Kimono. Also take a look at BB Dakota Kimono.