White and Navy Horizontal Striped Tie

White and Navy Horizontal Striped Ties for Men